Dời lịch nộp bài dự thi

[THÔNG BÁO] Về việc dời hạn đăng ký và nộp bài

Hạn nộp bài và đăng kí được kéo dài tới hết ngày 3/5/2019