Đối tượng - Thời gian dự thi


Đối tượng
Học sinh và sinh viên là người Việt Nam. Mỗi cá nhân, tập thể có thể gửi nhiều bài/sản phẩm dự thi.

Thời gian
Các nội dung thi sẽ diễn tra trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 01 năm 2019 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019.