Mục đích - Ý nghĩa của cuộc thi


Năm 2019 được UNESCO chọn là năm Quốc tế kỷ niệm Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhằm hưởng ứng sự kiện này, Bộ Khoa học & Công nghệ phát động Cuộc thi Tìm hiểu, thiết kế Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hóa học và giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chủ trì.

Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã ra đời hơn 100 năm, cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần khoa học và tính sáng tạo của các em học sinh, sinh viên Việt Nam, sống và học tập ở trong và ngoài nước. Đồng thời giúp học sinh, sinh viên phát huy được kiến thức không chỉ khoa học mà còn cả kĩ thuật, toán học và công nghệ để tạo ra những sản phẩm độc đáo, sáng tạo, nhưng vẫn đảm báo sự chính xác về thông tin khoa học.