Nội dung dự thi


Chủ đề 1: Thiết kế, xây dựng mô hình sáng tạo bảng hệ thông tuần hoàn

Sản phẩm dự thi: Là một bảng hệ thống tuần hoàn được được trình bày dưới các hình thức khác nhau đảm bảo yêu cầu chính xác về thông tin khoa học, sáng tạo về hình thức.

Sản phẩm dự thi có thể gửi tới ban tổ chức bằng một trong hai hình thức sau:
+ Sản phẩm dưới dạng video clip giới thiệu về sản phẩm thực tế kèm theo bản mô tả, giới thiệu (ưu tiên cho tác giả/nhóm tác giả ở xa Hà Nội hoặc các sản phẩm khó di chuyển);
+ Sản phẩm thực tế kèm theo bản mô tả, giới thiệu. Ngoài ra tác giả hãy tính chi phí cho sản phẩm của mình bao gồm: Công thiết kế, công thực hiện, nguyên vật liệu, và các chi phí khác (Chi phí tính một cách hợp lý theo giá thị trường), người tham gia phải giải thích cụ thể về chi phí sử dụng trong bài dự thi;

- Nguyên vật liệu sử dụng: Ở bất cứ hình thức dự thi nào, khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

Yêu cầu: Sản phẩm phải thể hiện được đầy đủ các nguyên tố hóa học trong bảng HTTH hiện tại, ngoài ra người tham gia có thể sắp xếp lại bảng HTTH theo nguyên lý sáng tạo của riêng tác giả và có kèm giải thích rõ ràng.

Tiêu chí:
a. Tính khoa học: đảm bảo sự logic khoa học trong việc sắp xếp các nguyên tố, tính chính xác về mặt học thuật của các nguyên tố…
b. Tính sáng tạo: Về cách sắp xếp, về nguyên vật liệu, về các tổ chức và thể hiện…
c. Tính kinh tế: Căn cứ vào chi phí mà tác giả đề xuất, các sản phẩm có giá thành rẻ sẽ được ưu tiên tính điểm cao hơn.

Lưu ý: BTC sẽ không gửi trả lại các sản phẩm đã tham gia dự thi, BTC có quyền sử dụng các sản phẩm tham gia dự thi cho các mục đích phi thương mại với tên tác giả được tôn trọng và giữ nguyên.

Chủ đề 2: Ứng dụng KHCN trong việc tăng cường sự hiểu biết trong xã hội về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học

Sản phầm dự thi: Bảng hệ thống tuần hoàn đã được số hóa đảm bảo được một số thông tin về các nguyên tố (nguồn gốc, tính chất, ứng dụng). Khuyến khích những thông tin mới và đặc biệt về các nguyên tố hóa học; xây dựng mini games về các nguyên tố Hóa học và bảng hệ thông tuần hoàn và những ý tưởng ứng dụng khoa học công nghệ trong việc giới thiệu, trau dồi kiến thức về bảng hệ thống tuần hoàn và các nguyên tố hóa học.

Ngoài 02 chủ đề chính, cuộc thi tổ chức phần thi viết về các nguyên tố hóa học (chi tiết xem trong Thể lệ và Hình thức dự thi).