Thể lệ - Hình thức thi


Yêu cầu chung

Sản phẩm dự thi cần có xác nhận của đơn vị công tác, học tập; cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cá nhân, tập thể có thể gửi đăng kí dự thi theo một trong hai hình thức sau:
- Đăng kí dự thi trực tuyến (online) theo địa chỉ website: www.bangtuanhoan.edu.vn
- Hoặc gửi về địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (P.309 nhà T1 Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Với mỗi chủ đề chính của cuộc thi, tác giả/nhóm tác giả có thể gửi sản phẩm dạng video clip (giới thiệu sản phẩm) hoặc sản phẩm trực tiếp có kèm theo bản thuyết minh/mô tả sản phẩm về cho Ban Tổ chức theo những địa chỉ nói trên.

Ban Giám khảo sẽ chấm điểm từng sản phẩm dựa trên những tiêu chí: chính xác về thông tin, tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tế,tính thân thiện với môi trường...

Thể lệ tham dự cuộc thi: Viết về các nguyên tố hóa học
- Tác giả gửi bài viết tìm hiểu về 01 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn hóa học về địa chỉ của chương trình: bangtuanhoan@hus.edu.vn (bao gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, trường, lớp).
- Bài viết được gửi đính kèm dưới 02 định dạng bao gồm 01 định dạng *.pdf và 01 định dạng *.doc (file word).